Menu Content/Inhalt

Spis treści

 

 

 

Bardzo ciekawą inicjatywę w okresie międzywojennym podjął Klub Balonowy „Mościce” urządzając zawody pod nazwą „pościgi za balonem”. W latach 1935 – 1937 zorganizowano z tej okazji przewóz poczty balonem. Są to przesyłki upiększające każdy zbiór poczty balonowej.

Pierwszy – udokumentowany filatelistycznie był  III-ci automobilowy pościg za balonem wolnym odbył się w dniu 5.V.1935 roku. Charakterystycznym elementem wszystkich pościgów jest fakt, że to balon „Mościce” przewoził przesyłki balonowe, biorąc jednocześnie udział w tych wyścigach.

Balon ten wystartowawszy z Mościc w godzinach popołudniowych, po kilkugodzinnym locie opadł w miejscowości Borzęcin.

 

clip

 

clip 2

 

Załoga balonu natychmiast po wylądowaniu dostarczyła posiadane przesyłki miejscowemu urzędowi pocztowemu, który po zaopatrzeniu każdej własnym kasownikiem, wysłał je następnie koleją w dalsza drogę.

Cały transport przesyłek przewiezionych wyżej wspomnianym balonem zaopatrzono następującymi kasownikami pocztowymi: stemplem okolicznościowym prostokątnym, pamiątkowym z napisem „MOŚCICE – 5 V 35 11” oraz wpisanym w prostokąt rysunkiem przedstawiającym szereg balonów unoszących się nad krajobrazem.


Następnie datownikiem odbiorczym okrągłym w kolorze czarnym: „BORZĘCIN – 5 V 35 –a”.
Ponadto każdą przesyłkę ostemplowano czerwonym podłużnym stemplem dodatkowym z trzyliniowym zapisem: „MOŚCICKI KLUB BALONOWY/ III. SAMOCHODOWY POŚCIG/ ZA BALONEM WOLNYM”.

Ilość przesyłek zabranych przez balon „MOŚCICE” podczas III wyścigu samochodowego za balonem wolnym, wynosiła 2560 sztuk, z tego zaledwie 20 sztuk posiada kasownik pamiątkowy barwy czerwonej.

Całostka o stemplach czarnych III Pościgu za Balonem.

 

clip 3

 

Przed wojną jak i w początkowym okresie lotów powojennych (lata 50, 60-te), listy balonowe musiały być ekspresowe. Przed wojną w tym okresie list zwykły kosztował 25 gr, a opłata za ekspress 50 gr. Czyli na liście winno być 75 gr opłaty. Brakująca opłatę czyli 50 gr poczta pobrała w pojedynczej wysokości (taką procedurę stosowano dla listów poleconych, a więc chyba i też dla ekspresowych). W przypadku listów zwykłych brakująca kwotę pobierano w podwójnej wysokości. Na liście pod „T” jest dopisek czerwony „50 gr”. Stąd też poczta uwidoczniła to naklejeniem dwóch znaczków dopłaty D91 i Urząd Pocztowy w Stryju w dniu 7. V. 35 r. swoimi okrągłymi stemplami skasował te znaczki dopłaty.


List był adresowany do kapitana Wrzesińskiego stacjonującego w w tym czasie w 1 Pułku Artylerii Motorowej w Stryju. A został on utworzony w 1931 roku. Po likwidacji artylerii górskiej, pułku manewrowego, oraz kompanii artylerii pieszej, oraz przemianowaniu pułków artylerii polowej utworzono 1 Pułk Artylerii Motorowej (pam) w składzie dwóch dywizjonów, który odziedziczył tradycje 1 pułku artylerii górskiej.


Sama miejscowość Stryj leży na lewym brzegu rzeki Stryj (dopływu Dniestru), wzmiankowana w 1391 roku, krótko po przyłączeniu ziemi halickiej przez Kazimierza Wielkiego do Polski. Stryj był siedzibą powiatu województwa stanisławowskiego II Rzeczypospolitej. W 35-tysięcznym mieście ponad połowę mieszkańców stanowili Polacy. Żyło tu 12 tysięcy Żydów, kilka tysięcy Ukraińców, kilkuset Niemców.
Od 1991 roku Stryj leży w obwodzie lwowskim Ukrainy, liczy 78 tys. mieszkańców (1993). Żyje około tysiąca Polaków.

„Mościcki Klub Balonowy” rozpoczął IV pościg balonów w dniu 24 maja 1936 r. Balon „Mościce” miał ładunek poczty składający się z  1459 listów i 385 kartek; razem 1844 sztuk.

 

clip 4

 

4c

 

Opieczętowano te przesyłki pieczęcią identyczną jak z zeszłego roku różniącą się tylko datą. Kolor czarny i czerwony, czerwony był rzadziej używany, a ilość podobna do przesyłek z roku 1935. Poczta balonowa z tego lotu ma następujące znaki:
1. Stempel dodatkowy gumowy, prostokątny z czerwonym tuszem: „MOŚCICKI KLUB BALONOWY/ IV/ SAMOCHODOWY/ POŚCIG/  ZA BALONEM” w tle pędzące samochody za oddalającym się balonem
2. Prostokątny stempel okolicznościowy – wznoszący się balon i auto na drodze; datownik zrobiony według projektu grawernia Lorec: „MOŚCICE 24.V.36 –0”.
3. Datownik odbiorczy P.O. „Borzęcin  24 V 36 –a” – miejsce lądowania – na czarno.

I ostatni przed wojną V Samochodowy Pościg za Balonem zorganizowany przez Mościcki Klub Balonowy w dniu 9 maja 1937 roku.

Balon „Mościce” biorący udział w tych zawodach zabrał przed odlotem worek z korespondencją, na którą złożyło się:
- listów 550 sztuk;
- kartek 200 sztuk;

Dla ostemplowania tych przesyłek użyto identycznych stempli dodatkowych jak przy IV-tym locie z tą jedynie różnicą, ze w napisie zamiast „IV” podano obecnie „V samochodowy pościg za balonem”. Pieczęć Klubu Balonowego jest wyłącznie koloru czerwonego, podczas gdy przy stemplu pamiątkowym, jak w poprzednich latach, używano obok tuszu czarnego również i  czerwony, a liczba przesyłek z czerwonym stemplem pamiątkowym jest podobna do poprzednich ilości.

 

clip 5

 

clip 6

 

Data na obu kasownikach tak na mościckim jak i mędrzychowskim jest jednakowa t.j. „-9 V 37 – 0” z tym, że datownik odbiorczy poczty Mędrzechów posiada jeszcze wyróżnik „a”.